Verantwoording MAR november 2020

Missie en Visie
De Maatschappelijke Advies Raad (MAR) heeft tot doel het belang te verwoorden van de inwoners en gebruikers van gemeentelijke voorzieningen van de gemeente Brummen. Het betreft de voorzieningen op het gebied van het sociaal domein. De MAR vertegenwoordigt alle inwoners die op de een of andere manier aangewezen zijn op (jeugd)zorg en/of welzijn, een beperking of een handicap hebben, een uitkering ontvangen en/of gebruik maken van het minimabeleid van de gemeente.

De MAR doet dit door, gevraagd en ongevraagd, advies aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Brummen te geven over de beleidsvorming en de evaluatie van de beleidsplannen op het terrein van de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Samenstelling van de MAR

 • Barend van Beusekom, voorzitter en lid werkgroep Wmo
 • Siemen van Asperen, vice-voorzitter, penningmeester en lid werkgroep Wmo
 • Corrine van den Broek, secretaris
 • Joke Thijssen, lid werkgroep Wmo
 • Gineke Breuer, lid werkgroep Jeugdwet
 • Egbert van Gessel, lid werkgroep Jeugdwet
 • Henk Venselaar, lid werkgroep Participatiewet
 • Simone Cox, lid werkgroep Participatiewet
 • Willem Elshof, lid werkgroep Participatiewet

Verslag
Gebruikelijk is dat de MAR telkens in het najaar in een openbare bijeenkomst, waarvoor alle burgers van Brummen worden uitgenodigd, verantwoording aflegt over het gevoerde beleid in het lopende kalenderjaar. Soms wordt dan ook een actueel thema binnen het sociaal domein extra belicht door middel van een presentatie. Op 8 oktober 2019 is deze bijeenkomst gehouden in De Beekwal in Eerbeek en werd het onderwerp Eenzaamheid behandeld door Hugo van der Beld, een landelijk deskundige spreker op dit terrein. 

Dit jaar is het door de Covid 19 pandemie helaas niet mogelijk om een openbare bijeenkomst te beleggen en legt de MAR noodgedwongen schriftelijk verantwoording af in een verslag dat op de website van de MAR wordt geplaatst en waarvoor aandacht wordt gevraagd door middel van een persbericht in de lokale media en op facebook. 

De MAR heeft dit jaar tot nu toe 9 x vergaderd, waarvan 5x live en 4x online via een beeldverbinding. De Covid 19 pandemie heeft de werkzaamheden van de MAR sinds maart wel moeilijker gemaakt, maar niet onmogelijk. Met de bij het sociaal domein betrokken ambtenaren en met wethouders is live en online contact gehouden. Door de politieke verwikkelingen binnen de gemeenteraad, de daarmee samenhangende wisselingen in samenstelling van het College van B&W en de aangekondigde onderzoeken naar de kostenoverschrijding in het sociaal domein is de behandeling van diverse beleidsonderwerpen waarover de MAR adviseert helaas vertraging opgetreden. De MAR heeft echter goede hoop dat deze onderwerpen in 2021 weer opgepakt kunnen worden. 

De uitkomsten en aanbevelingen in het Rapport Berenschot naar de kostenoverschrijding in het sociaal domein zullen het komende jaar een belangrijke rol spelen in de vorming van het gemeentebeleid en de adviserende rol daarbij van de MAR. Bezuinigingen binnen het sociaal domein lijken onvermijdelijk. Daarom staat de MAR klaar om op te komen voor de belangen van burgers die gebruik maken van gemeentelijke voorzieningen binnen het sociaal domein en te bewaken dat burgers niet in de knel komen door wijzigingen in het beleid van het gemeentebestuur. 

De verwachting is dat het gemeentebestuur in januari 2021 bekend zal maken welke aanbevelingen van Berenschot worden opgepakt en welke gevolgen dat heeft voor inwoners die gebruik van maken van voorzieningen binnen het sociaal domein. De MAR zal de maatregelen van het gemeentebestuur in het sociaal domein in het komend jaar nauwlettend volgen en er kritisch naar kijken. Van de burgers in Brummen horen wij graag wat zij ervan vinden en wat hun ervaringen zijn, zodat wij het gemeentebestuur goed kunnen informeren en adviseren over het beleid in het sociaal domein.   

De MAR heeft sinds november 2019 6 adviezen uitgebracht aan het College van B&W: 

 • 23-12-2019 Advies inzake Beleidsregels bijzondere bijstand 2020 Brummen
 • 20-01-2020 Advies inzake Verordening Maatschappelijke ondersteuning 2020
 • 19-02-2020 Advies inzake Cliëntondersteuning Zorgbelang
 • 24-02-2020 Advies inzake Regiovisie en Uitvoeringsagenda “Samen tegen huiselijk geweld 2020/2023”
 • 16-06-2020 Advies inzake Verzamelbesluit Beleidsregels Participatiewet en aanverwante regelingen.
 • 22-10-2020 Advies inzake het Regionaal Ontwerp Beschermd Thuis 2030 Oost Veluwe

De adviezen zijn te vinden op onze website: www.margemeentebrummen.nl. Dit is ook de plek waar andere informatie over de MAR is te vinden, zoals de agenda en de verslagen van de vergaderingen van MAR. Na aanmelding bij de secretaris is het voor geïnteresseerde burgers mogelijk om de vergadering bij te wonen, zodra we weer live kunnen vergaderen in Plein 5. Volg ons dus op de website en facebook. Met de MAR kunnen ook persoonlijke ervaringen en signalen over de voorzieningen in het sociaal domein worden gedeeld. De MAR is echter niet de instantie die klachten in behandeling neemt. De MAR kan signalen van burgers die wijzen op een structureel probleem wel meenemen in haar adviserende taak naar het gemeentebestuur. 

Vacature

Gevraagd: twee leden voor de Maatschappelijke Advies Raad 

De Maatschappelijke Advies Raad (MAR) is ingesteld door de gemeente Brummen om het college van Burgemeester en Wethouders gevraagd en ongevraagd advies te geven over het sociale domein. Het sociale domein omvat de werking van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), de Participatiewet (werk en inkomen) en de Jeugdwet.

De MAR is onafhankelijk en bestaat uit een voorzitter en acht leden.
Op basis van kennis en ervaring zijn de taken van de leden over de verschillende aandachtsgebieden verdeeld. De MAR laat zich zo nodig bijstaan door ervaringsdeskundigen. In principe worden per jaar tien vergaderingen gehouden, meestal op de donderdagavond van 19.30 tot 21.30 uur.

De leden ontvangen een kleine maandelijkse onkostenvergoeding.

Voor leden van de MAR gelden de volgende selectiecriteria:

 • De leden zijn woonachtig in de gemeente Brummen.
 • De gevraagde kandidaten hebben kennis van en/of ervaring in het werkveld van de Wmo, of voelen er zich op andere wijze bij betrokken.
 • De leden kunnen zich mondeling en schriftelijk goed uitdrukken.
 • De leden zijn bereid gemiddeld een dagdeel per week aan de werkzaamheden binnen de MAR te besteden.
 • Zo nodig worden gemeenteraadsvergaderingen bijgewoond.
  Hetzelfde geldt voor regionale en landelijke bijeenkomsten over het sociaal domein.
 • Om belangenverstrengeling te voorkomen mogen de leden niet werkzaam zijn bij de Gemeente Brummen of bij één van de regionale samenwerkende gemeenten of bij andere instanties, waarover de MAR adviseert.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter:

B.R. van Beusekom: (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06-43927016).

Tevens vindt u informatie op www.margemeentebrummen.nl

Heeft u interesse, dan graag voor 1 maart 2021 uw brief met motivering en CV mailen naar de MAR: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..