Wat doen wij?

Wat doen wij?

De MAR stelt zich met haar adviezen tot doel een bijdrage te leveren aan de verbetering van de kwaliteit en uitvoering van gemeentelijk beleid op het terrein van het sociaal domein, dat de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Participatiewet, Jeugdwet en de Wet Schuldhulpverlening omvat. De MAR adviseert gevraagd en ongevraagd het college van burgemeester en wethouders op de genoemde beleidsterreinen. Als een advies geheel of gedeeltelijk wordt overgenomen gaat het in een beleidsvoorstel naar de gemeenteraad, die uiteindelijk beslist.

Wat is het Sociaal Domein?

Binnen het sociaal domein heeft de gemeente verantwoordelijkheden in de zorg en ondersteuning aan haar inwoners op het gebied van zorg, participatie en zelfredzaamheid, werk en jeugdzorg. Die zorg is in de bovengenoemde wetten vastgelegd. We hebben het dan o.a. over medische zorg, gehandicaptenzorg, thuiszorg, geestelijke gezondheidzorg, ondersteuning bij werk en inkomen, jeugdzorg en schuldhulpverlening. Kortom, allerlei voorzieningen waarop inwoners, om welke reden dan ook, een beroep kunnen doen.

De leden van de MAR zijn vrijwilligers en benoemd op basis van hun kennis en/of ervaring van de genoemde wetten. De MAR bestudeert en bekritiseert de beleidsdocumenten van het gemeentebestuur, maar vergaart ook informatie uit gesprekken met hulpverlenende instanties, uit de kennis en ervaringen van andere maatschappelijke geledingen en uiteraard die van inwoners. Met de MAR kunnen persoonlijke ervaringen en signalen over de voorzieningen worden gedeeld. Daarbij is het belangrijk dat de informatie die de gemeente op de website en middels andere kanalen verspreidt, goed wordt begrepen, zowel door hulpverleners, maar zeker door de mensen die gebruik maken van de voorzieningen. Het beleid moet goed aansluiten op de wensen van inwoners. Het gaat erom dat mensen krijgen waar ze recht op hebben. Daarom nodigt de MAR ook iedereen uit om mee te denken en ideeën over het verbeteren van sociale voorzieningen te delen.

De MAR is niet de instantie die klachten over beslissingen op aanvragen in behandeling neemt, daar zijn andere kanalen voor. Zoals hierboven beschreven ontvangt de MAR echter graag signalen van burgers die wijzen op een structureel probleem in de toekenning van voorzieningen. Ze neemt die mee in haar adviserende taak naar het gemeentebestuur. Het onafhankelijk functioneren is een belangrijk uitgangspunt van de MAR.

Jeugdwet

De werkgroep Jeugdwet houdt zich bezig met de jeugd van 0 tot 23 jaar. Ze richt zich op ontwikkelingen m.b.t. opvoeding en zorg, maar ook op het veilig en gezond opgroeien van kinderen en jeugd. Ze geeft advies aan burgemeester en wethouders en overlegt met ambtenaren. Dit doet ze aan de hand van bevindingen en signalen die ze uit de gemeente krijgt en door contacten te leggen met maatschappelijke instellingen en inwoners; ook put ze uit eigen ervaringen.

De werkgroep is er ook voor u.

Heeft u vragen? Laat het ons weten!

Participatiewet

Meedoen in de gemeente Brummen is een belangrijk vertrekpunt voor de participatiewet. De werkgroep Participatiewet denkt mee over de toepassing van deze wet. De werkgroep brengt daarover advies uit aan burgemeester en wethouders.

De gemeente Brummen heeft in 2019 Werkfit opgericht om mensen met een uitkering te begeleiden naar werk of het bieden van een beschutte werkplek. De werkgroep heeft hierover regelmatig overleg met Werkfit om de belangen van de gebruikers te behartigen. De werkgroep volgt dit proces om de belangen van deze doelgroep zo goed mogelijk te behartigen.

Daarnaast houdt de werkgroep zich bezig met het armoedebeleid (o.a. de voedselbank) minimabeleid, schuldhulpverlening en bijzondere bijstand.

De werkgroep is er ook voor u.

Heeft u vragen? Laat het ons weten!

WMO

De WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (Wmo) verplicht de gemeente Brummen om ervoor te zorgen dat elke inwoner, die niet op eigen kracht zelfredzaam is, wordt ondersteund. Op vele manieren kan de gemeente hulp bieden, afgestemd op ieders persoonlijke situatie. Te denken valt aan begeleiding en dagbesteding, een aangepaste woonomgeving, huishoudelijke hulp en hulpmiddelen (bijv. een rolstoel).

De werkgroep ziet toe op de wijze waarop de gemeente uitvoering geeft aan de Wmo en kijkt kritisch naar de gevolgen voor de betrokken inwoners. De werkgroep bereidt adviezen voor aan het college van burgemeester en wethouders, waarin zij ook de ervaringen en signalen uit de praktijk van hulpverleners en hulpvragers betrekt.

De werkgroep acht het dan ook van groot belang om goed geïnformeerd te blijven over de wijze waarop de geboden hulp wordt uitgevoerd. Om die reden zijn signalen over ervaringen van burgers, die gebruik maken van de Wmo of als mantelzorger daarbij zijn betrokken, welkom bij de MAR.

De werkgroep is er ook voor u.

Heeft u vragen? Laat het ons weten!